ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

Laatste wijziging: 17 november 2023

1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de factuur, de bestelbon of het contract zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld. 

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van MIKROBE, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

3. Deze algemene voorwaarden maken een onderscheid tussen artiesten en inrichters. Onder artiest verstaan we alle deelnemers aan de afgesproken act. Zij verklaren zich akkoord met de voorwaarden vanaf het moment dat ze zich kandidaat stellen of, indien de MIKROBE de eerste contacten left, vanaf het moment dat ze toezeggen om deel te nemen aan de MIKROBE. Onder inrichters verstaan we de verantwoordelijken van de zaal, venue, club, CC en dies meer waar de MIKROBE ingericht wordt.

4. MIKROBE, Aardbruggenstraat 55, 3570 Alken, btw-nummer: BE 0890.309.451.

5. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken of de vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de MIKROBE zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.

6. MIKROBE behoudt op elk moment het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen en ze per direct te laten ingaan.

7. MIKROBE levert een artistieke prestatie aan de inrichter. De organisatie van het event is een vrijwillige taak die MIKROBE uitvoert, met die duidelijke nuance dat de verantwoordelijkheden en taken die hieronder beschreven worden enkel voor of na het event gebeuren. Op de dag van het event zelf neemt de inrichter zonder uitzondering alle taken op zich en kan MIKROBE zich ten volle focussen op zijn artistieke taak die in deze opdracht beschreven is.

1. De tarieven die op de website, offertes of facturen vermeld staan, zijn exclusief btw. Het tarief van 21% btw is van toepassing.

2. Artiesten krijgen een deel van de inkomsten uit de ticketverkoop als gage. Voor de twee hoofdacts is dit 30%, voor de twee lokale acts is dit 20%, na aftrek van de kosten voor de organisator. De meerprijs van een VIP-ticket gaat volledig naar de deelnemende artiesten, in de zelfde verhouding als hierboven.

2a.Artiesten verbinden er zich er toe een factuur aan 0% btw te sturen met de vermelding: “Artistieke prestatie: deze overeenkomst is vrijgesteld van btw volgens artikel 44§2, 8° Btw-wetboek.” Indien zij geen facturen kunnen uitschrijven wenden zij zich best tot Amplo of vergelijkbare instanties. Een uitbetaling zonder factuur is niet mogelijk.

2c. Indien de artiesten hun verplichtingen en engagementen niet nakomen, zowel voor, tijdens of na hun optreden, kunnen zij uitgesloten worden uit winstdeelname van de ticketverkoop.

Tussen MIKROBE en de inrichter gelden de volgende afspraken:

1. Tenzij anders overeengekomen krijgt MIKROBE de volledige vrijheid in het boeken van de artiesten.

2. Ook na het vastleggen van een artiest behoudt MIKROBE het recht om veranderingen aan de line-up aan te brengen. Dit kan o.w.v. artistieke redenen of met het oog op een goed verloop van het evenement.

Tussen MIKROBE en de artiest gelden de volgende afspraken:

1. De MIKROBE is geen boekingskantoor. Zij nemen geen winst op de financiële afspraken.

2. De artiest is gebonden aan de overeenkomst met de MIKROBE. Annuleren kan enkel onder de voorwaarden omschreven in ‘annulering en overmacht’.

3. Bij geval van twijfel of de artiest de afspraken kan naleven, is het MIKROBE toegestaan een andere act ter vervanging te zoeken. De voorwaarden omschreven in ‘annulering en overmacht’ zijn in dat geval van toepassing.

1. Tenzij anders overeengekomen betaalt de inrichter een voorschot van 1000 euro ten laatste twee weken voor de MIKROBE plaatsvindt.

2. Ten laatste 5 werkdagen na de MIKROBE bezorgt de inrichter een duidelijk overzicht van de verkochte tickets. Op basis daarvan wordt het tweede deel van de factuur opgesteld met een betalingstermijn van vijf werkdagen. Op die manier kunnen de artiesten snel betaald worden.

3. Artiesten worden betaald nadat de inrichter de volledige factuur betaald heeft. Bij laattijdige betaling van de inrichter kan er geen verantwoordelijkheid en eventueel daarbij horende kosten bij MIKROBE gelegd worden.

4. Een protest tegen een factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de vijf werkdagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden. 

5. Alle facturen zijn contant betaalbaar tenzij anders werd bedongen. 

6. Betaaltermijn is, tenzij anders overeengekomen, 5 werkdagen.

7. Bij niet-betalen van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 €. 

1. De inrichter verbindt zich ertoe alle verplichtingen bij SABAM e.d. na te komen.

2. De artiesten hebben het recht een playlist in te sturen bij SABAM. Zij dragen hiervoor zelf alle verantwoordelijkheden.

Tussen MIKROBE en de inrichter gelden de volgende afspraken:

1. In geval van annulering door de inrichter, ongeacht de reden, is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 1000 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen. Wanneer het evenement op minder dan een maand van de afgesproken datum geannuleerd wordt, wordt het evenement volledig gefactureerd.

1a. In geval van heel uitzonderlijke gevallen van overmacht, kunnen de inrichter en de MIKROBE ervoor opteren een nieuwe datum te vinden. Alle eventuele bijhorende kosten hiervoor vallen ten laste van de inrichter.

1b. Annuleringen dienen schriftelijk te gebeuren naar hallo@mikrobe.be

2. In geval een artiest annuleert, ongeacht de reden, verbindt MIKROBE zich ertoe een waardig alternatief te zoeken. Er kan echter geen garantie zijn dat er een passende vervangingsact gevonden wordt. In dat geval gaat de MIKROBE door zoals gepland, minus deze act. Hiervoor kan de inrichter geen schadevergoeding of verantwoordelijkheid bij MIKROBE leggen.

Tussen MIKROBE en de artiest gelden de volgende afspraken:

1. In geval van annulering door de artiest, behoudens uitzonderlijke gevallen van overmacht, is deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 350 euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen. De artiest verbindt er zich tevens toe op zoek te gaan naar een passende oplossing om de vrijgekomen podiumplek op te vullen. Doet de artiest dit niet binnen een redelijke termijn van enkele dagen en kan dit niet aangetoond worden, dan geeft de artiest hiermee de opdracht aan de NVDNM om deze taak uit te voeren. Hiervoor wordt een bijkomende kost van 250 euro aangerekend.

1b. Annuleringen dienen steeds op een schriftelijke manier te gebeuren, naar hallo@mikrobe.be.

2. In geval de deelname van een individuele artiest, dan wel het gehele event geannuleerd wordt, om welke reden dan ook, kan er van MIKROBE geen schadevergoeding gevraagd worden. Wel verbindt de MIKROBE zich ertoe een passend vervangingsoptreden te zoeken. Dit kan echter niet afgedwongen worden.

1. Alle deelnemende artiesten zijn er zich van bewust dat men optreed in naam van MIKROBE. Daarom verbindt men zich ertoe om een ethische code te hanteren die past binnen de stijl en visie van MIKROBE. Dit voor, tijdens en na de geleverde prestatie. Noch op het podium, noch op eender welke andere lokatie tijdens de Nacht van de Nederlandse Muziek is alcoholmisbruik en druggebruik toegestaan, net als racistische, homofobe of andere kwetsende uitspraken.

1b. Schending van de ethische code kan een schadevergoeding tot gevolg hebben. In extreme gevallen kan de MIKROBE overgaan tot annuleren van het optreden met de bijhorende voorwaarden die hierboven bij ‘annulering en overmacht’ beschreven.

2. MIKROBE verbindt zich ertoe de artiesten alle artistieke vrijheid te geven. In het geval dat hij of zij, door artistieke mening of visie, ten onrechte bekritiseerd, gestigmatiseerd of bij uitbreiding het slachtoffer dreigt te worden van eender welke vorm van agressie dan ook, zal MIKROBE alle steun bieden om de persoonlijke integriteit van de artiest te vrijwaren.

1. De artiesten bezorgen op voorhand hun technische fiche aan MIKROBE. Deze is op zo’n manier opgesteld dat zij een kwalitatief goede act kunnen neerzetten en dat de change-overtijd zo klein mogelijk gehouden wordt.

2. De inrichter verbindt zich ertoe deze technische fiches na te leven. Indien er zich moeilijkheden voordoen, worden deze tijdig voor het evenement gecommuniceerd met de act in kwestie. De MIKROBE wordt op de hoogte gehouden, hetzij in cc (hallo@mikrobe.be) hetzij via 0473 48 56 03.

3. Het uur van opstellen en soundcheck wordt in de aanloop naar het evenement met de artiesten gecommuniceerd. Alle artiesten zijn op tijd aanwezig.

1. De inrichter verbindt zich ertoe een doorgedreven socialemedia-campagne te voeren, met als doel hun publiek te overtuigen om een ticket voor het evenement te kopen. MIKROBE stelt hiervoor een site, een up to date affiche en enkele logo’s ter beschikking.

2. Behoudens andere afspraken onderneemt MIKROBE achter de schermen actie om promo te voeren. Dit kan radio, televisie of geschreven pers zijn, hetzij op lokaal niveau, hetzij op nationaal niveau. Garanties op persaandacht kan niet geboden worden.

3. De artiesten dragen mee bij aan de bekendmaking van het event. Via hun socialemedia-kanalen (indien van toepassing, zowel artistiek als privé), dragen zij mee de campagne die door de inrichter en MIKROBE op poten wordt gezet. In geval zij dit niet of niet voldoende doen, kan er beslist worden om hun deel van de ticketverkoop aan de andere bands uit te betalen.

4. Alle artiesten geven met hun deelname aan MIKROBE de uitdrukkelijke toestemming om foto’s, beeldmateriaal en/of geluidsopnames van hun act te maken. MIKROBE mag dit materiaal vrij en zonder toestemming gebruiken.

4b.. Zowel de artiesten als de inrichter mogen dit materiaal gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, indien ze ondubbelzinnig MIKROBE als bron vermelden.

We streven er naar om voor iedere deelnemende act een zo groot mogelijk live-publiek te aan te bieden. Behoudens andere afspraken zijn de deelnemende artiesten daarom verplicht aanwezig van het begin van de avond tot aan het einde van de avond.